Privatumo politika


1. UAB „Foodlevel“ atsakingai rūpinasi patikėtų Jūsų asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamasi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų.

2. Privatumo politika yra skirta mūsų klientams, į Bendrovę besikreipiantiems asmenims, bei asmenims, kurie yra užsisakę Bendrovės naujienlaiškius.

3. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, įsipareigojame laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų.

istockphoto-1218586184-612x612-62e211e028796451cef1333ae6c5b56f.jpg